413709

जलतरण तलाव बांधकाम योजना

जलतरण तलाव बांधकाम योजना

सामान्य नागरिक, खेळाडू यांच्यासाठी विविध स्तरावरील पोहण्याच्या स्पर्धा आयोजनासाठी जलतरण तलावाची अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून देणे व त्याच्या बांधकामासाठी शासनाकडून अनुदान देणे यासाठी ही योजना असून जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा क्रीडा अधिकारी, क्रीडा विभाग यांचे कार्यालयातर्फे ही योजना राबविली जाते.

संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मध्यवर्ती इमारत, 1 ला मजला, पुणे – 411 001. दुरध्वनी क्रमांक 020-26140048

यंत्रणेचे नाव

क्रीडा व युवक संचालनालय

कोणासाठी

क्रिडा संस्था व क्रिडा मंडळासाठी, /युवा मंडळासाठी

किमान शैक्षणिक पात्रता

आवश्यकता नाही

वयोमर्यादा (वर्षे)

कमीत कमी 18

लिंग

पुरूष / महिला

कार्यक्षेत्र

शहरी

कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (ग्रामीण भागासाठी)

आवश्यकता नाही

कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (शहरी भागासाठी)

आवश्यकता नाही

ठळक वैशिष्ठये

या योजनेसाठी संस्थेला / मंडळाला किमान रूपये 5.00 लाख व जास्तीत जास्त रुपये 21.00 लाख एवढे अनुदान शासनाकडून मिळते.

कमाल कर्जमर्यादा

नाही

बँकेचा सहभाग व व्याजदर

नाही

स्वतःचा सहभाग

अंशतः

यंत्रणेचा सहभाग व व्याजदर

नाही

अनुदान

25×21मीटरकरिता आदिवासी भागात रू.5 लाख, इतरत्र रू.10 लाख, तसेच 50×21 मीटर करिता आदिवासी भागात रु.10.63 लाख व इतरत्र रू. 21 लाख.

तारण

नाही

इ. एम. आय.

नाही

परतफेडीची सुरूवात

नाही

परतफेडीचा कालावधी

नाही

शेरा

या योजनेमध्ये सहभागी होणा-या क्रीडा संस्था, क्रीडा मंडळे, युवा मंडळे यांच्याकडे जलतरण तलावासाठी स्वतःच्या मालकीची किंवा दीर्घ मुदतीच्या करारावर असणारी जमीन असावी. तलावाचे बांधकाम अनुदान मिळाल्यापासून 3 वर्षांच्या आत पूर्ण करावे. तलावाच्या देखभालीवरील खर्च संबंधित संस्थेने करावयाचा आहे.

92 total views, 0 views today