413709

आईसक्रीम पार्लर

गुरु कृपा कोल्ड्रिंक्स
गुरु कृपा कोल्ड्रिंक्स

मालकाचे नाव – अंबरेश दर्शलाल साहानी

पत्ता –भाजी मंडई समोर , श्रीरामपुर

सर्व प्रकारच्या कोल्ड्रिंक्स मिळण्याचे ठिकाण

फोन नं. 9503306558

दुकानाची वेळ – स. 8. ते संध्या. 9.

935 total views, 0 views today

दिनशॉ आइस्क्रीम पार्लर
दिनशॉ आइस्क्रीम पार्लर

मालकाचे नाव – विजय जैस्वाल

पत्ता – नेवासा रोड, IDBI Bank  शेजारी ,  श्रीरामपूर.

सर्व  प्रकारचे थंड  आईस्क्रीम मिळण्याचे  एकमेव   ठिकाण.

मोबाईल नं – 9271789789

दुकानाची वेळ स.  10  ते संध्या . 11

966 total views, 0 views today

सांवलीया आईस्क्रीम
सांवलीया आईस्क्रीम

मालकाचे नाव – भगवतीलाल शर्मा

मोबाईल नं. – ९८२२४०२९५७

पत्ता –  मेनरोड, श्रीरामपूर.

आईस्क्रीम,लस्सी.

दुकानाची  वेळ – स. ९.३० ते संध्या.१०

1,127 total views, 0 views today


गुरु कृपा कोल्ड्रिंक्स
गुरु कृपा कोल्ड्रिंक्स

मालकाचे नाव – अंबरेश दर्शलाल साहानी

पत्ता –भाजी मंडई समोर , श्रीरामपुर

सर्व प्रकारच्या कोल्ड्रिंक्स मिळण्याचे ठिकाण

फोन नं. 9503306558

दुकानाची वेळ – स. 8. ते संध्या. 9.

938 total views, 0 views today

दिनशॉ आइस्क्रीम पार्लर
दिनशॉ आइस्क्रीम पार्लर

मालकाचे नाव – विजय जैस्वाल

पत्ता – नेवासा रोड, IDBI Bank  शेजारी ,  श्रीरामपूर.

सर्व  प्रकारचे थंड  आईस्क्रीम मिळण्याचे  एकमेव   ठिकाण.

मोबाईल नं – 9271789789

दुकानाची वेळ स.  10  ते संध्या . 11

969 total views, 0 views today

सांवलीया आईस्क्रीम
सांवलीया आईस्क्रीम

मालकाचे नाव – भगवतीलाल शर्मा

मोबाईल नं. – ९८२२४०२९५७

पत्ता –  मेनरोड, श्रीरामपूर.

आईस्क्रीम,लस्सी.

दुकानाची  वेळ – स. ९.३० ते संध्या.१०

1,130 total views, 0 views today

155 total views, 0 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *